ČEKUJ OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

 
I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
 
1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len: „Zákon”) je World Wellness Team s. r. o., IČO: 46518819 so sídlom Jadranská 73, 841 01. Bratislava, Slovenská republika. (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 
2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
 
adresa: Jadranská 73, 841 01. Bratislava – mestská časť Dúbravka, SR
telefón: +421 (0) 950 467 678
 
3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, najmä meno, IČO, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 
4. Prevádzkovateľ nevymenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
 
 
II. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/tla alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 
2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.
 
 
III. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
• plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
• oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
• Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov našej spoločnosti) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 
2. Účelom spracovania osobných údajov je
• vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcu plniť,
• zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.
 
3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.
 
 
IV. DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV
 
1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
• po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (počas 10tich rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
• po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov pokiaľ sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
 
 
V. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA SPRÁVCU, SPRACOVATELIA)
 
1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
• podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy – Slovenská pošta, a.s., sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, SR a Direct Parcel Distribution SK s.r.o., sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, SR,
• zabezpečujúce služby prevádzky e-shopu Shoptet s.r.o., sídlom Dvořeckého 628/8, 169 00  Praha 6, ČR a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
• podieľajúce sa na prevádzkovaní platobných brán GOPAY s.r.o., sídlom Planá 67, 370 01 Planá, ČR,
• podieľajúce sa na prevádzkovaní platobných brán PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., sídlom 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg,
• účtovnej kancelárie Gwent Accounting SK s.r.o., sídlom Bajkalská 22, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, SR,
• zabezpečujúce služby Heureka, prevádzkovanej spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín, ČR,
• podieľajúce sa na prevádzkovaní online chatu Smartsupp.com, s.r.o., sídlom Milady Horákové 13, 602 00  Brno, ČR. 
 
2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytovať osobné údaje do tretích krajín (do krajín mimo EÚ) alebo do medzinárodných organizácií.
 
 
VI. VAŠE PRÁVA
 
1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
• právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa § 21 Zákona,
• právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
• právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
• právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona.
• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. I týchto podmienok.
 
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť v Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 
 
VII. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, hlavne antivírusovým softvérom poskytujúcim ochranu pred malvérom, antivírusovým softvérom poskytujúcim ochranu e-mailov a prehliadačov, sieťou, ktorá je chránená bránou firewall, sieťou Wi-Fi chránenou heslom, privilegovanými kontami, ktoré sa nevyužívajú na každodenné úlohy, prístup k citlivým alebo osobným údajom je riadený a obmedzený iba na osoby, ktoré prístup k nim potrebujú, uzamykaním priestorov, aby nedochádzalo k vstupu neoprávnených osôb.
 
3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len nim poverené osoby.
 
 
VIII. PREHLÁSENIA PREVÁDZKOVATEĽA INTERNETOVEJ STRÁNKY
 
1. Prehlasujeme, že nami poskytované produkty a služby nie sú určené pre deti do 16 rokov.
 
2. Prehlasujeme, že so spoločnosťou Google Inc. - Google Analytics zdieľame len všeobecné štatistické údaje.
 
3. Prehlasujeme, že so spoločnosťou EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. zdieľame len všeobecné štatistické údaje.
 
 
IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 
3. Zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára v prípade, že máte menej ako 16 rokov zároveň prehlasujete, že ste požiadali svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
 
4. Zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre účely členstva vo vernostnom programe potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 
5. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.
 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.07.2024.